Všeobecné obchodné podmienky.
1. ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
1.1. Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len ako „VOP“) sa vzťahujú iba na obchodné vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim uzatvorené prostredníctvom elektronického obchodu https://www.fit4body.sk/
1.2. Predávajúcim sa rozumie obchodná spoločnosť Ineva s.r.o., so sídlom Hrábova 6, 040 22 Košice, IČO: 48 328 561, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Košice I, Oddiel: Sro, Vložka č.: 37941/V.
1.3. Kupujúcim je spotrebiteľ alebo podnikateľ, ktorý po vlastnej autorizácii odoslal elektronickú objednávku spracovanú systémom obchodu.
1.4. Spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti.
1.5. Podnikateľom sa rozumie:
• osoba zapísaná v obchodnom registri,
• osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia,
• osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov,
• osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu.
1.6. Vzťahy kupujúceho a predávajúceho sa riadia týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, ktoré sú pre obe strany záväzné. Vo veciach neupravených týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa záväzkový vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim spravuje právnym poriadkom SR, najmä zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení, zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v platnom znení, zákonom č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho v platnom znení a zákonom č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode v platnom znení.
1.7. Ustanovenia VOP a zákonov upravujúcich práva spotrebiteľa sa nevzťahujú na kupujúceho, ktorý nie je spotrebiteľ podľa zákona č. 250/2007 Z. z. alebo ktorý nakupuje tovar za účelom podnikania a nie za účelom osobnej spotreby. Tejto osobe neprináležia práva spotrebiteľa podľa platných právnych predpisov. Zodpovednosť za vady tovaru a vzájomné vzťahy predávajúceho a kupujúceho, ktorý nie je spotrebiteľ sa v tomto prípade riadia ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb., Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, ako aj súvisiacimi predpismi.
1.8. Kupujúci vykonaním objednávky na stránke https://www.fit4body.sk/ spôsobom uvedeným v týchto všeobecných obchodných podmienkach potvrdzuje, že sa s týmito podmienkami pre dodanie tovaru vyhlásené predávajúcim oboznámil a súhlasí s nimi. Kupujúci podaním objednávky potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito VOP, ktorých neoddeliteľnú súčasť tvorí dokument “Spôsoby dopravy”, podmienkami objednávanej služby a že s nimi súhlasí, a to v znení platnom a účinnom v momente odoslania objednávky. Kupujúci si je vedomý, že mu kúpou produktov, ktoré sú v obchodnej ponuke predávajúceho, nevznikajú žiadne práva na používanie registrovaných značiek, obchodných názvov, firemných lôg či patentov predávajúceho alebo ďalších firiem, ak nie je v konkrétnom prípade osobitnou zmluvou dohodnuté inak.
1.9. Nákup tovaru môžu uskutočňovať fyzické aj právnické osoby. Elektronická objednávka je odoslaný elektronický formulár, obsahujúci informácie o kupujúcom, zozname objednaného tovaru z ponuky obchodu a celková cena objednávky, pracovaná systémom obchodu. Tieto Všeobecné obchodné podmienky bližšie upravujú a upresňujú práva a povinnosti prevádzkovateľa a kupujúceho vo svojom aktuálnom znení. Kupujúci pri registrácii vyjadrí súhlas, že si VOP prečítal v plnom rozsahu, porozumel ich obsahu a súhlasí s nimi.

1.10. Údaje prezentovaného tovaru na nákupnom portáli (najmä dostupnosť, cena, veľkosť, zásoby) nie sú aktualizované predávajúcim on-line v každom okamihu. Tieto údaje ohľadne tovaru nemusia byť na nákupnom portáli vždy správne a úplné v porovnaní so skutočným stavom. Údaj „dostupnosť“ zobrazený pri tovarovej položke na nákupnom portáli nie je možné interpretovať ako lehotu pre dodanie tovaru predávajúcim. Uvedená dostupnosť tovaru je len indikatívny, nezáväzný odhad času, ktorý sa predpokladá pre vypredanie dostupných skladových zásob predávajúceho. Tovar nie je možné vopred ukázať kupujúcemu, nie je možné vždy vykonať prijatie a akceptáciu objednávok a vykonať jeho dodanie, hoc prostredníctvom tretej osoby. Tovar predávaný cez nákupný portál je vždy limitovaný aktuálnymi skladovými zásobami predávajúceho a doobjednávanie a/alebo dodávanie tovaru po jeho vypredaní nie je možné, ani prostredníctvom inej osoby. Na každú takúto mimoriadnu skutočnosť nemožnosti dodania tovaru bude vždy kupujúci informovaný vhodným spôsobom a v prípade uzatvorenej zmluvy má každá zo strán právo od zmluvy odstúpiť.
1.11. V súvislosti s predajom alebo objednávaním tovaru na základe kúpnej zmluvy uzatvorenej na diaľku medzi predávajúcim a kupujúcim, respektíve v prípade akýchkoľvek nejasností alebo problémov súvisiacich s touto zmluvou, sa môže kupujúci obrátiť na predávajúceho na tel. čísle 0908 995 172, e-mailom na adrese info@fit4body.sk
Orgán dozoru:
Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Inšpektorát SOI pre Košický kraj
Vrátna 3, P.O. Box A 35 Košice
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
tel. č.: 055 / 6220 781
fax č.: 055 / 6224 547
e-mail: ke@soi.sk
2. UZATVORENIE KÚPNEJ ZMLUVY (OBJEDNÁVKA/OBJEDNANIE TOVARU)
2.1. Podmienkou uzatvorenia kúpnej zmluvy je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých,
registračným formulárom požadovaných údajov a náležitostí, vrátane telefonického
kontaktu. V prípade, že nemôžete objednať priamo, môžete zaslať svoju objednávku e-
mailom na e-mailovú adresu info@fit4body.sk . V e-maile uveďte názov tovaru, počet
kusov, prípadne č. a typ tovaru a pod. a kontakt na Vás (presná adresa a telefónne číslo).
2.2. Všetky prijaté elektronické objednávky sa považujú za návrh na uzatvorenie zmluvy a sú
záväzné. Po obdŕžaní objednávky, predávajúci obratom zašle potvrdenie o prijatí
objednávky; kúpna zmluva sa považuje za uzatvorenú momentom doručenia potvrdenia o
prijatí objednávky na e-mailovú adresu kupujúceho uvedenú v objednávke.
2.3. Odoslanie objednávky na webovej stránke e-shopu predávajúceho sa realizuje v zmysle
ust. § – 4 ods. 2 zákona č. 102/2014 Z. z. ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo
poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo
prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov, a to
prostredníctvom kliknutia na tlačidlo „Objednávka s povinnosťou platby“, čím spotrebiteľ
potvrdzuje, že bol oboznámený s tým, že súčasťou objednávky je povinnosť platby.

2.4. Prevádzkovateľ v závislosti na charaktere obchodu, druhu tovaru má právo žiadať
kupujúceho o autorizáciu objednávky dôveryhodným spôsobom (telefonicky, písomne). Ak
kupujúci autorizáciu odmietne prevádzkovateľ považuje objednávku za neplatnú.
2.5. Na objednávky, ktoré budú obsahovať nepravdivé, zavádzajúce osobné údaje, alebo
budú mať zle vyplnené telefónne číslo (neplatné telefónne číslo) alebo neplatnú
(neexistujúcu) e-mailovú adresu, sa hľadí, ako keby neboli predávajúcemu doručené a
osobné údaje uvedené v objednávke budú predávajúcim zlikvidované spôsobom
stanoveným zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení.
3. CENY TOVARU, ZĽAVY, POŠTOVNÉ A BALNÉ
3.1. Kúpna cena za tovar vrátane prepravných nákladov bude kupujúcim uhradená
dobierkou pri prevzatí tovaru. V prípade platby na účet, ak táto nebude uskutočnená do 7
pracovných dní od vytvorenia objednávky, predávajúci má právo objednávku stornovať.
3.2. V každej zásielke s objednaným tovarom bude priložená faktúra (daňový doklad), ktorá
zároveň slúži ako dodací list. Fakturovaný bude objednaný tovar a prepravné náklady (t. j.
náklady na dopravu, dodanie, poštovné). Výška poštovného sa môže meniť v závislosti od
váhy tovaru. Konečná cena tovaru pre kupujúceho je uvedená v potvrdení objednávky.
3.3. Platné ceny tovaru sú uvedené vrátane DPH pri jednotlivých položkách v čase
objednania tovaru a potvrdzujú sa pri autorizácii. Uvedené ceny na internetovom obchode
sú platné.
3.4. Predávajúci si však vyhradzuje právo zmeny cien vo výnimočnom prípade výrazných
zmien dodávateľských podmienok od výrobcov a dodávateľov tovaru, ako aj pri výraznom
náraste inflácie, zmien peňažných kurzov a prípadných tlačových chýb. V takomto prípade
ma kupujúci právo na okamžité odstúpenie od zmluvy.
3.5. Náklady na dodanie tovaru sú uvedené pri výbere spôsobu dodania kupujúcim a platia
výhradne pre nákup v internetovom obchode https://fit4body.sk/ .
3.6. Predávajúci garantuje dodanie tovaru za cenu, ktorá bola uvedená v internetovom
obchode v čase objednania tovaru. To neplatí v prípade podľa bodu 4.11. veta tretia.
4. DODACIE PODMIENKY
4.1. Predávajúci sa zaväzuje dodať objednaný tovar spôsobom zvoleným kupujúcim pri
vyplňovaní objednávky (kuriérskou spoločnosťou) a zabalený tak, aby nedošlo k jeho
poškodeniu počas prepravy a podľa povahy tovaru dodať všetku dokumentáciu potrebnú k
jeho správnemu používaniu a ošetrovaniu.
4.2. Kupujúci sa zaväzuje objednaný tovar prevziať a skontrolovať neporušenosť obalov a
zaplatiť za tovar cenu v plnej výške.
4.3. Tovar bude dodaný kupujúcemu v bežných obaloch, s výnimkou prípadov, ak z povahy
tovaru, alebo na základe dohody vyplývajú špeciálne požiadavky.
4.4. Pri prevzatí tovaru si vždy pred kuriérom skontrolujte obsah tovaru. Tovar a obal nesmie
byť poškodený. Pokiaľ sa naskytne takáto skutočnosť, vždy spíšte zápis o poškodení zásielky s
kuriérom a oznámte nám, že tovar Vám bol doručený poškodený.
4.5. Tovar dostupný skladom bude kupujúcemu odoslaný v čo najkratšom termíne, najneskôr
do 1-10 pracovných dní odo dňa uzatvorenia kúpnej zmluvy. Doba pre dodanie tovaru môže
byť vo výnimočných prípadoch dlhšia.
4.6. V prípade, pokiaľ sa tovar na sklade nenachádza, predávajúci sa zaväzuje oznámiť túto
skutočnosť kupujúcemu bezodkladne a dohodne s ním ďalší postup.

4.7. Predávajúci nezodpovedá za oneskorené dodanie tovaru spôsobené nesprávne udanou
adresou kupujúcim pri objednávaní tovaru, ďalej za nedodanie, resp. oneskorenie dodávky
tovaru spôsobenej doručovateľom, či za oneskorenie, ku ktorému došlo v dôsledku
nepredvídateľných prekážok, ktoré predávajúci nemohol ovplyvniť (vyššia moc).
4.8. Vyššou mocou považujú prípady, ktoré nie sú závislé, ani ich nemôžu ovplyvniť zmluvné
strany, napr. vojna, mobilizácie, povstanie, živelné pohromy, výpadky dodávok jednotlivých
médií, dopravné kolapsy, nepredvídateľné poruchy atď..
4.9. O stave objednávky bude kupujúci priebežne informovaný prostredníctvom e-mailu na
adresu uvedenú v objednávke.
4.10. V prípade, že objednaný tovar nie je možné doručiť kupujúcemu do predpokladaného
termínu, predávajúci mu oznámi nový predpokladaný termín dodania.
4.11. Pokiaľ zásielku nemôžete alebo nestihnete prebrať v stanovenom termíne, prosím
informujte nás. Zásielku kuriér Geis SK vie podržať na odbernom mieste najviac 7 dní. Po
tomto termíne zásielku na požiadanie pošleme opätovne, avšak náklady s tým spojené si
predávajúci účtuje znova. Pokiaľ sa nám zásielka vráti bez toho, aby nás zákazník upozornil
na jej vrátenie, či už z dôvodu poškodenia zásielky, prípadne akékoľvek iného dôvodu,
zásielku opätovne nezasielame. Zákazník bude označený ako nedôveryhodný a nevybavíme
ani jeho ďalšie objednávky.
4.12. Miesto doručenia je stanovené na základe objednávky kupujúceho. Za splnenie
dodávky sa považuje dodanie predmetu plnenia na uvedené miesto. Vlastnícke právo k
tovaru prechádza na kupujúceho jeho prevzatím a zaplatením kúpnej ceny.
5. ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY
5.1 Odstúpenie od kúpnej zmluvy zo strany kupujúceho
Kupujúci má právo v súlade so zákonom č. 102/2014 Z. z. v platnom znení odstúpiť od kúpnej
zmluvy bez uvedenia dôvodu do 14 dní odo dňa, keď kupujúci alebo ním určená tretia osoba
s výnimkou dopravcu prevezme tovar. Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak
oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy je zaslané predávajúcemu pred
uplynutím tejto lehoty.
Kupujúci môže odstúpiť od zmluvy aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy v
zmysle tohto bodu.
Kupujúci môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy jednoznačným vyhlásením o
odstúpení od zmluvy alebo použiť vzorový formulár zverejnený na internetovej stránke
predávajúceho https://fit4body.sk/ .
5.2 Ako postupovať v prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy
Vzhľadom k tomu, že v prípade odstúpenia sa zmluva od začiatku ruší, vráti alebo nahradí
predávajúci kupujúcemu a kupujúci predávajúcemu všetky vzájomne prijaté plnenia.
Ak kupujúci využije právo odstúpiť od zmluvy v lehote uvedenej v bode 5.1., je povinný
doručiť jednoznačné vyhlásenie o odstúpení od zmluvy alebo vzorový formulár zverejnený
na internetovej stránke predávajúceho, a to na listom na adresu Ineva s.r.o., so sídlom Hrábova 6,
040 22 Košice, alebo elektronicky e-mailom na adresu predávajúceho
info@fit4body.sk s uvedením čísla a dátumu objednávky vrátane jej špecifikácie (tovar a
kúpna cena), mena a priezviska kupujúceho a jeho adresu, dátum odstúpenia od zmluvy a
adresu pre vrátenie peňazí, pokiaľ je táto odlišná od adresy kupujúceho.
Kupujúci je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy tovar zaslať
prostredníctvom pošty (NIE vo forme zásielky na DOBIERKU) alebo odovzdať osobne, resp.
prostredníctvom ním určenej tretej osoby predávajúcemu na adresu Ineva s.r.o., Hrábova 6, Košice 040 22. Vrátený tovar musí byť v pôvodnom obale, nepoškodený,
kompletný vrátane všetkého príslušenstva a dokumentácie. Nedodržaním týchto podmienok
nebude odstúpenie od zmluvy akceptované. Náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci. V
prípade vrátenia poškodeného tovaru používaného nad rámec zaobchádzania potrebného
na zistenie vlastností a funkčnosti je predávajúci oprávnený uplatniť si voči kupujúcemu
náhradu škody, resp. iné zákonné nároky. Tieto nároky je oprávnený započítať si oproti
pohľadávke na vrátenie kúpnej ceny ( s výnimkou tovaru vráteného z dôvodu preukázaných
záručných vád ).
Po odstúpení od zmluvy sa predávajúci zaväzuje kupujúcemu vrátiť všetky platby, ktoré od
neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov vynaložených na
dodanie tovaru kupujúcemu; to neplatí, ak si kupujúci zvolil iný druh doručenia, ako je
najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Platby budú kupujúcemu
predávajúcim vrátené spôsobom, aký kupujúci použil pri úhrade kúpnej ceny, a to najneskôr
do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od zmluvy.
Kupujúci berie na vedomie, že nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je predaj
tovaru alebo poskytnutie služieb uvedených v ust. § – u 7 ods. 6 zákona č. 102/2014 Z. z. v
platnom znení, a to predovšetkým:
a) poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a
spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo
na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu
služby,
b) predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru
vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,
c) predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh
alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak kupujúci tento obal
rozbalil.
6. NEDODRŽANIE – PORUŠENIE KÚPNEJ ZMLUVY
6.1. V prípade neopodstatneného a neodôvodneného neprevzatia zásielky zasielanej na
dobierku v úložnej dobe dôjde k porušeniu kúpnej zmluvy, nakoľko je spotrebiteľ vždy
informovaný o potvrdení a stave objednávky (telefonicky, alebo emailom). Zákazníkovi bude
automaticky účtovaný poplatok vo výške 20 €. Za týmto účelom bude vystavená faktúra
alebo zaslané platobné informácie potrebné k úhrade sankcie poštou ,alebo elektronickou
formou so splatnosťou 7 dní.
6.2. Zákazník má možnosť v tomto prípade do 7 dní aktívne požiadať o opakované zaslanie
zásielky a prevedie platbu za tovar vopred na účet spoločnosti. V tomto prípade mu nebude
účtovaný poplatok za porušenie kúpnej zmluvy. V prípade nezaplatenia objednávky,
vzniknutých nákladov, či storno poplatku v uvedenom termíne budeme musieť pohľadávku
podstúpiť k právnemu vymáhaniu. Za takúto situáciu nesie plnú vinu zákazník a hradí taktiež
zvýšené náklady z dôvodu svojho počínania, ktoré takýmito prieťahmi vo vymáhaní vznikajú.
7. ZÁRUKA, REKLAMÁCIE, DOKLADY
7.1. Tento reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar zakúpený na stránke
https://fit4body.sk/. Ku každému tovaru je pri jeho dodaní priložená faktúra, ktorá
slúži ako záručný list.
7.2. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má tovar pri jej prevzatí kupujúcim, ako aj za vady,
ktoré sa vyskytnú na tovare v záručnej dobe.

7.3. Záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru kupujúcemu. Dĺžka záručnej doby
je uvedená na daňovom doklade k tovaru. Ak tam uvedená nie je, je stanovená zákonom na
24 mesiacov. Vzniknuté vady na tovare je možné reklamovať počas celej záručnej doby.
Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci nezodpovedá za chyby tovaru, ktoré boli
spôsobené v príčinnej súvislosti s jednaním alebo opomenutím kupujúceho, ako ani za chyby
vzniknuté mechanickým poškodením tovaru, neodborným používaním, či zásahom
kupujúceho alebo tretích osôb. Zo záruky sú tiež vyňaté chyby tovaru spôsobené živelnou
pohromou.
7.4. Pri prevzatí tovaru je kupujúci povinný bezprostredne skontrolovať, či sa jedná o tovar,
ktorý bol objednaný, či je tovar v neporušenom stave, či nemá zjavnú vadu (neporušenosť
originálneho obalu alebo originálnej polepovacej pásky odosielateľa, viditeľné poškodenie
obalu zásielky, viditeľnú čiastočnú stratu) a v prípade, pokiaľ tovar pri prevzatí nezodpovedá
kúpnej zmluve, je príjemca povinný uviesť nezrovnalosti na prepravný list dopravcu alebo
ihneď spísať zápis o škode a je povinný o tom bezodkladne informovať predávajúceho na
adrese Ineva s.r.o., Hrábova 6, 040 22 Košice. Oznámenie musí obsahovať zoznam
vadného tovaru, kód tovaru, číslo faktúry, stručný popis závady a iné dodatočné informácie v
závislosti od druhu tovaru
7.5. V prípade vád tovaru, ktorú má tovar pri jej prevzatí kupujúcim alebo ktoré sa vyskytnú v
záručnej dobe, má kupujúci tieto nároky:
a) ak sa jedná o odstrániteľnú vadu na tovare, má kupujúci právo, aby táto vada bola
bezplatne, včas a riadne odstránené, resp. má právo na výmenu tovaru. Kupujúci berie na
vedomie, že predávajúci môže vždy vymeniť vadný tovar za bezvadný, ak to kupujúcemu
nespôsobí závažné ťažkosti;
b) ak sa jedná o neodstrániteľnú vadu na tovare, ktorá bráni tomu, aby sa tovar mohol užívať
ako bezvadný, prípadne o vadu odstrániteľnú, avšak pre opätovné vyskytnutie sa vady po
oprave alebo väčší počet vád tovar riadne užívať, kupujúci má právo na výmenu tovaru alebo
na odstúpenie od zmluvy;
c) ak sa jedná o neodstrániteľné vady na tovare iné ako vady uvedené v písm. b), má
kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny tovaru/je predávajúci oprávnený pristúpiť k
zrušeniu zmluvy vystavením dobropisu kupujúcemu.
7.6. Zmena vizuálneho vzhľadu tovaru neovplyvňujúca jeho funkčnosť nie je vadou tovaru.
7.7. Reklamovaný tovar musí byť kompletný, pokiaľ možno v originálnom obale (krabica
nemusí byť súčasťou) a zaslaný na adresu predávajúceho Ineva s.r.o., Hrábova 6, 040 22 Košice.

Reklamácia je vyriešená do 30 dní od prevzatia reklamovaného tovaru
predávajúcim. Pri ukončení reklamačného konania, ako aj na základe výzvy predávajúceho je
kupujúci povinný v lehote 15 dní si prevziať od predávajúceho reklamovaný tovar, ak
reklamácia bola vybavená formou opravy, zľavy, výmenou tovaru (nový tovar) alebo
zamietnutím reklamácie. Sťažnosti a podnety spotrebiteľov je možné adresovať na adresu
sídla predávajúceho.
7.8. Reklamácie predávajúci vybavuje podľa zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v
platnom znení a zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v platnom znení.
7.9. Nakupujúci – spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu
(e mailom na info@fit4body.sk), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci
vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak
predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej
odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu
subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z.

ARS subjektmi sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh
môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.
Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia
sporov RSO, ktorá je dostupná online na>
https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage
Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní
a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti,
zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi
spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so
spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na
diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu
20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie
alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.
8. ZÁVEREČNÉ A PRECHODNÉ USTANOVENIA
Ak sa preukáže, že niektoré z ustanovení VOP a/alebo zmluvy je neplatné alebo neúčinné,
nemá takáto neplatnosť alebo neúčinnosť za následok neplatnosť alebo neúčinnosť ďalších
ustanovení zmluvy / VOP. V takomto prípade sa strany zaväzujú bezodkladne nahradiť takéto
neplatné alebo neúčinné ustanovenie novým tak, aby bol zachovaný účel, sledovaný
príslušným neplatným či neúčinným ustanovením v čase jeho prijatia, resp. uzatvorenia tejto
zmluvy.
Rozhodným hmotným a procesným právom ( governing law ) je právo Slovenskej republiky.
Všetky spory, ktoré vzniknú z VOP, zmluvy alebo v súvislosti s nimi, vrátane sporov z dodávok
tovaru budú prejednávať a rozhodovať výlučne súdy v Slovenskej republike podľa práva SR.
VOP sú platné a zaväzujú odo dňa ich zverejnenia na internetovej stránke predávajúceho a je
možné do nich nahliadnuť aj v sídle predávajúceho. Predávajúci si vyhradzuje právo podľa
vlastného uváženia ich rušiť, meniť, upravovať alebo nahrádzať novými s tým, že na
uzatvorené zmluvy sa vzťahujú VOP platné v čase uzatvorenia kúpnej zmluvy. Vykonaním
registrácie, ako aj zaslaním objednávky a odkliknutím súhlasu so znením VOP na
https://fit4body.sk/ pri ukončení procesu objednávania kupujúci potvrdzuje, že
mu boli poskytnuté informácie o práve kupujúceho odstúpiť od zmluvy podľa § 3 ods. 1
písm. h) zákona č. 102/2014 Z.z., že sa oboznámil a súhlasí s VOP, reklamačným poriadkom,
považujúc ich za súčasť zmluvného vzťahu.
VOP v tomto znení sú zverejnené a platné od 1.1.2017 a použijú sa na objednávky
doručované cez nákupný portál po tomto dátume.